Occupyrörelsen – Ett scenario för ett tredje världkrig – eller en hopp om en fredlig övergång till ett hållbart samhälle.

Occupyrörselsen om att banker skapa pengar ur luft: http://www.youtube.com/watch?v=IVbkDY4DZfs&feature=share

En kommentar: ”Äntligen någon som beskriver problemet; dvs att pengar skapas ur tomma intet mot ränta i ett fractional reserve system. Lösningen tror jag dock inte blir bättre bara för att staten kontrollerar pengaskapandet, det skulle förutsätta att staten själv är allvetande och det skulle inte på något sätt garantera att intressenter utnyttjar pengaskapande på samma sätt som tidigare. Pengar måste ha ett värde i sig, t.ex. genom att knyta värdet till guld.”

Min kommentar: Dessutom skulle de finansiella aktörerna göra allt för att hitta lösningar för att gå runt systemet. På 1980-talet var bankernas kreativitet stor när det gällde att hitta sådana lösningar.

Ska man göra något åt att bankerna ”skapar ur tomma intet” så blir det till att sätta igång att analysera den globala kapitalismen.

97 procent av pengarna skapas av privata banker. Det säger man i programmet ovan. Det gäller väl för Sverige. Men som vi vet skapar FED, ECB och Japans och Kinas centralbanker också pengar ur intet. Men: Vad blir det för konsekvenser om man tar bort denna rättighet från bankerna?

Centralbankerna skulle tvingas att täcka upp för de minskade flöden som de privata bankerna levererar till den globala kapitalismen.

Görs inte detta på global nivå kommer hela det kapitalistiska samhället att braka samman. Detta eftersom det kapitalistiska systemet kräver expansionen. Det gäller såväl geografisk som att pumpa in mer pengar i systemet. Mer pengar in skapar tillväxt. Utan tillväxt brakar systemet ihop.

Om det globala penningflödet stryps återstår bara geografisk expansion. För att lösa resursknappheten är risken för ett 3:e världskrig överhängande.Vad som då blir kvar av vår civilisation är svårt att ha någon uppfattning om, men risken är överhängande att de eventuellt överlevande skulle leva på en helt annan levnadsstandard än vår nuvarande.

Genom att blåsa upp den finansiella ekonomin skapas ett andrum för kapitalismen. Men systemet är allt annat än långsiktigt hållbart.

Den finansiella och reala ekonomin är så sammanflätade med varandra att det inte går att ta bort en del utan att det får följdverkningar på resten av ekonomin.

Görs strypningen enbart i Sverige kommer det ge en konkurrensfördel för utländska banker. Svenska banker måste hitta ett sätt att gå runt detta, bli utkonkurreade av internationella bjässar eller flytta. Kvar får vi exempelvis HSBC, JP Morgan och Goldman Sachs. Jag vet inte om det är det occupyrörelsen hoppas på.

Om en strypning av penningflödet skulle göras i väst skulle med all säkerhet BRICS-länderna kompensera detta genom att öka penningflödet in i det globala systemet. Då skulle det globala skiftet från väst till sys och öst att påskyndas dramatiskt.

En tredje parameter som måste vägas in är resursbrist på naturtillgångar och energi.

Det krävs en hel del tankemöda för att hitta ett långsiktigt hållbart globalt system som kan hantera dimensionerna långsiktig ekonomiskt, socialt, ekologiskt hållbarhet samt dessutom tar hänsyn till resursbrist när det gäller energi och övriga råvaror. Hittills har jag inte sett någon sådan ansats som inte medför att vi måste räkna med att förändra hela vårt levnadssätt och acceptera en helt annan materiell levnadsstandard än vår nuvarande.Hur detta ska kunna implementeras på demokratisk väg är för mig en gåta.

Vi har vid flera tillfällen röstat för att hellre öka vår privata konsumtion än att använda pengarna för att långsiktigt stärka vårt samhälle ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Det finns förvisso många som sätter sitt hopp till tekniska framsteg och FoU. Med nya tekniska och naturvetenskapliga tillämpande landvinningar går det eventuellt att rädda vår civilisation från total eller partiell utplåning. Men det som händer just nu är för långsamt och för lite för att vi i tid ska hinna åstadkomma en mer långsiktigt hållbar värld, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I analysens och det praktiska utförandet behöver peak everything även tas hänsyn till.

Att sätta hela vårt hopp till eventuella tekniska framsteg känns lite risky business. Det behövs dessutom en livsstilsförändring. Att minska våra transporter, (inte minst flyg) och gå över till mer vegetabilisk föda är två viktiga kritiska framgångsfaktorer.

Att på olika sätt hitta lösningar på ovanstående frågor det är här mänsklighetens stora utmaning ligger och det hastar. Ekonomisk stabilitet kan nog enbart uppnås om det sker en utjämning mellan rika och fattiga i världen . Vi måste även se till att demokratin vidareutvecklas och plutokratin – pengarnas makt – får mindre spelutrymme.

Om Occupy Stockholm:

Occupy Stockholm – 111 dagar, intervjuer med ockupanterna http://www.youtube.com/watch?v=0ty2qiHESLw

Occupy Stockholm

http://www.youtube.com/watch?v=T9L_ICGat70

Occupy Stockholm 15 oct Trade Union Activist Bilbo Göransson speaks

http://www.youtube.com/watch?v=OMau8j78-jw

Anonymous-Occupy Sweden 15th October.

http://www.youtube.com/watch?v=s3pefk4AZRM

SVT Aktuellt on #OccupyWallStreet 05-10-2011 (OBS: LÄS DESCRIPTION)

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=TsVKZh8c-jY

Vakter River Ner Plakat på Occupy Stockholm/Hagsätra (shorter).m4v

http://www.youtube.com/watch?v=41Aqt__hYQ0

Annons